Pils Rhywiol Gorau Viagra Am Ddiffyg Ffordd Erectile

Pills rhywiol gorau ar gyfer dysfunction erectile Mae'n gyffur sy'n dod â bywyd rhywiol dynion ar y trywydd iawn. Mae dysfunction erectile yn gosod ergyd ar virility dynion sy'n rhwystro eu pŵer treiddio. Er mwyn cael gafael ar godiadau, cymerir y cyffur hwn. Mae Viagra Generig yn bwerus ...

Anfon ymchwiliadSgwrs Nawr
Manylion y cynnyrch

 

Pills rhywiol gorau Viagra ar gyfer camweithrediad erectile

image002.jpg

Mae'n gyffur sy'n dod â bywyd rhywiol dynion ar y trywydd iawn. Mae dysfunction erectile yn gosod ergyd ar virility dynion sy'n rhwystro eu pŵer treiddio. Er mwyn cael gafael ar godiadau, cymerir y cyffur hwn. Mae Viagra Generig yn ffenomen grymus a grëir yn unig ar gyfer dynion sy'n cael trafferth â materion bywyd rhywiol. Mae'r gyffur hwn yn fersiwn generig o'i brand o'r enw Viagra. Fodd bynnag, mae'r addasiad cyffredinol yr un mor effeithiol a dewis da mewn pris rhad. Mae Viagra Generig yn ychwanegiad hanfodol yn y rhestr o ddetholiad o ddynion sy'n chwilio am ryddhad rhag anallueddrwydd. Gall dynion roi eu hymddiriedaeth ar Viagra generig. Mae'r cyffur ar gael mewn dosau amrywiol o 25mg, 50mg a 100mg. Gellir trin anhwylder erectile ysgafn â dogn 25mg. Mae dogn 100mg yn trin dysgliad difrifol erectile. Mae gan ddynion ddewisiadau amrywiol yn y cyffur i ddewis ohonynt.


Beth yw Viagra?

Mae Viagra (sildenafil) yn ymlacio cyhyrau a geir yn waliau'r pibellau gwaed ac yn cynyddu llif y gwaed i ardaloedd penodol y corff.

Defnyddir Viagra i drin dysfunction erectile (anallueddrwydd) mewn dynion. Farch arall o sildenafil yw Revatio, a ddefnyddir i drin pwysedd gwaed uchel arterial ysgyfaint a gwella gallu ymarfer corff ymhlith dynion a menywod.

Peidiwch â chymryd Viagra tra hefyd yn cymryd Revatio, oni bai fod eich meddyg yn dweud wrthych.

image004.jpg

Viagra: Sut mae Pilsen Glas yn Newid y Byd

Gwybodaeth Pwysig

Gall rhai meddyginiaethau achosi effeithiau diangen neu beryglus wrth eu defnyddio gyda Viagra. Dywedwch wrth eich meddyg am eich holl feddyginiaethau cyfredol, yn enwedig rhyngweithiol (Adempas).

Peidiwch â chymryd Viagra os ydych hefyd yn defnyddio cyffur nitrad ar gyfer poen yn y frest neu broblemau ar y galon, gan gynnwys nitroglyserin, gwydriad isosorbid, isonorbid mononitrate, a rhai cyffuriau adloniadol megis "poppers". Gall cymryd sildenafil â meddygaeth nitrad achosi gostyngiad sydyn a difrifol mewn pwysedd gwaed.

Cysylltwch â'ch meddyg neu ofyn am sylw meddygol brys os yw'ch codiad yn boenus neu'n para am fwy na 4 awr. Gall codiad hir (priapism) niweidio'r pidyn.

Rhoi'r gorau i ddefnyddio Viagra a chael cymorth meddygol brys os oes gennych golled gweledol sydyn.

Cyn cymryd y feddyginiaeth hon

Ni ddylech ddefnyddio Viagra os ydych chi'n alergaidd i sildenafil, neu

os ydych chi'n cymryd meddyginiaethau eraill i drin pwysedd gwaed uchel arterial ysgyfaint, megis riociguat (Adempas)

Peidiwch â chymryd Viagra os ydych hefyd yn defnyddio cyffur nitrad ar gyfer poen y frest neu broblemau'r galon. Mae hyn yn cynnwys nitroglycerin, isosorbide gwydriad, ac isosorbide mononitrate. Ceir nitradau hefyd mewn rhai cyffuriau hamdden megis amyl nitrad neu nitrad ("poppers"). Gall cymryd Viagra â meddygaeth nitrad achosi gostyngiad sydyn a difrifol mewn pwysedd gwaed.


Er mwyn sicrhau bod Viagra yn ddiogel i chi, dywedwch wrth eich meddyg os ydych chi erioed wedi:

image006.jpg

problemau clefyd y galon neu rythm y galon, clefyd y rhydwelïau coronaidd; trawiad ar y galon, strôc neu fethiant y galon

pwysedd gwaed uchel neu isel; afiechyd yr afu neu'r arennau; anhwylder celloedd gwaed megis anemia sickle cell, myeloma lluosog, neu lewcemia; anhwylder gwaedu fel hemoffilia;

wlser stumog; retinitis pigmentosa (cyflwr etifeddol y llygad); difrod corfforol y pidyn (fel clefyd Peyronie); neu os dywedwyd wrthych na ddylech gael cyfathrach rywiol am resymau iechyd. Gall Viagra leihau llif y gwaed i nerf optegol y llygad, gan achosi colli gweledigaeth sydyn. Mae hyn wedi digwydd mewn nifer fach o bobl yn cymryd sildenafil, y rhan fwyaf ohonynt hefyd wedi cael clefyd y galon, diabetes, pwysedd gwaed uchel, colesterol uchel, neu rai problemau llygaid a oedd eisoes yn bodoli, ac yn y rheini a oedd yn ysmygu neu'n dros 50 mlwydd oed. Nid yw'n glir p'un ai sildenafil yw'r achos gwirioneddol o golli golwg. Ni ddisgwylir i Viagra niweidio babi heb ei eni. Dywedwch wrth eich meddyg os ydych chi'n feichiog neu'n bwriadu mynd yn feichiog.

Ni wyddys a yw sildenafil yn mynd i laeth y fron neu os gallai niweidio babi nyrsio. Dywedwch wrth eich meddyg os ydych chi'n bwydo babi ar y fron.

Peidiwch â rhoi Viagra i unrhyw un dan 18 oed heb gyngor meddygol.

Sut ddylwn i gymryd Viagra?

Cymerwch Viagra yn union fel y rhagnodwyd ar eich cyfer chi. Dilynwch bob cyfarwyddyd ar eich label presgripsiwn. Peidiwch â chymryd y feddyginiaeth hon mewn symiau mwy neu lai nac am fwy nag yr argymhellir.

Fel rheol, cymerir Viagra yn unig pan fo angen, 30 munud i 1 awr cyn gweithgaredd rhywiol. Fe allwch ei gymryd hyd at 4 awr cyn gweithgaredd rhywiol. Peidiwch â chymryd Viagra fwy nag unwaith y dydd.

Gall Viagra helpu i chi gael codiad pan fydd ysgogiad rhywiol yn digwydd. Ni fydd codiad yn digwydd trwy gymryd pilsen yn unig. Dilynwch gyfarwyddiadau eich meddyg.

Yn ystod gweithgaredd rhywiol, os byddwch chi'n diflasu neu'n aflonyddu, neu os ydych chi'n teimlo'n boen neu'n flin, yn eich brest, breichiau, gwddf, neu ên, stopiwch a ffoniwch eich meddyg ar unwaith. Gallech fod yn cael effaith ddifrifol o Viagra.

Storwch ar dymheredd yr ystafell i ffwrdd o leithder a gwres.


Gweler hefyd: Gwybodaeth Dosbarth (yn fwy manwl)

Beth sy'n digwydd os byddaf yn colli dos?

Gan fod Viagra yn cael ei ddefnyddio yn ôl yr angen, nid ydych yn debygol o golli dos.

Beth sy'n digwydd os ydw i'n gorddos?

Chwiliwch am sylw meddygol brys neu ffoniwch linell Gymorth Poison ar 1-800-222-1222.

Beth ddylwn i osgoi wrth gymryd Viagra?

Gall yfed alcohol gyda'r feddyginiaeth hon achosi sgîl-effeithiau.

Gall sudd grawnffrwyth a sudd grawnffrwyth ryngweithio â sildenafil ac arwain at sgîl-effeithiau diangen. Peidiwch â defnyddio cynhyrchion grawnffrwyth wrth gymryd Viagra.

Peidiwch â defnyddio unrhyw feddyginiaethau eraill i drin impotence, fel alprostadil neu yohimbine, heb siarad yn gyntaf â'ch meddyg.

Sgîl-effeithiau Viagra

Cael cymorth meddygol brys os oes gennych arwyddion o adwaith alergaidd i Viagra: hives; anhawster anadlu; chwydd eich wyneb, gwefusau, tafod neu wddf.

Peidiwch â chymryd Viagra a chael cymorth meddygol brys os oes gennych chi:

symptomau trawiad ar y galon - poen neu bwysau'r frest, poen yn ymledu i'ch cên neu'ch ysgwydd, cyfog, chwysu;

newid gweledigaeth neu golled gweledigaeth sydyn; neu mae'r codiad yn boenus neu'n para mwy na 4 awr (gall codi hirhoeren niweidio'r pidyn).

Ffoniwch eich meddyg ar unwaith os oes gennych:

ffonio yn eich clustiau, neu golled clyw sydyn;

caeth y galon afreolaidd;

chwyddo yn eich dwylo, ankles neu draed;

diffyg anadl;

trawiad (convulsions); neu

teimlad pennawd ysgafn, fel y gallech chi fynd heibio.

Gall sgîl-effeithiau Viagra Cyffredin gynnwys:

fflysio (cynhesrwydd, coch, neu deimlad tyn);

cur pen, syrthio;

Gweledigaeth annormal (gweledigaeth aneglur, newidiadau mewn gwelededd lliw)

trwyn cywrain neu stwffl, nosebleeds; problemau cwsg (anhunedd);

poen cyhyrau, poen cefn; neu ofid y stumog.

Nid yw hon yn rhestr gyflawn o sgîl-effeithiau ac efallai y bydd eraill yn digwydd. Ffoniwch eich meddyg am gyngor meddygol am sgîl-effeithiau. Efallai y byddwch yn adrodd sgîl-effeithiau

Gwybodaeth dosio Viagra


Dogn Oedolyn Cyffredinol ar gyfer Diffyg Ffordd Erectile:

Dogn cychwynnol: 50 mg ar lafar unwaith y dydd, yn ôl yr angen, 1 awr cyn gweithgaredd rhywiol
Cynnal a Chadw: 25 i 100 mg ar lafar unwaith y dydd, yn ôl yr angen, 1 awr cyn gweithgaredd rhywiol
Sylwadau: Gellir cymryd y cyffur hwn yn unrhyw le o 30 munud i 4 awr cyn gweithgaredd rhywiol.
Defnyddiwch: Trin dysfunction erectile


Dogn Geriatrig arferol ar gyfer Diffygiad Erectile:

Dogn cychwynnol: 25 mg ar lafar unwaith y dydd 1 awr cyn gweithgaredd rhywiol
Defnyddiwch: Trin dysfunction erectile

Pa gyffuriau eraill fydd yn effeithio ar Viagra?

Peidiwch â chymryd Viagra â meddyginiaethau tebyg fel avanafil (Stendra), tadalafil (Cialis) neu vardenafil (Levitra). Dywedwch wrth eich meddyg am yr holl feddyginiaethau eraill y byddwch chi'n eu defnyddio ar gyfer dysfunction erectile.

Dywedwch wrth eich meddyg am yr holl feddyginiaethau sydd gennych ar hyn o bryd ac unrhyw beth rydych chi'n dechrau neu'n ei atal, yn enwedig: cyffuriau i drin pwysedd gwaed uchel neu anhwylder y prostad; gwrthfiotig - clarithromycin, erythromycin, neu telithromycin; meddygaeth antifungal - ketoconazole neu itraconazole; neu feddyginiaeth i drin HIV / AIDS - atazanavir, indinavir, ritonavir, neu saquinavir.

Nid yw'r rhestr hon wedi'i chwblhau. Gall cyffuriau eraill ryngweithio â sildenafil, gan gynnwys meddyginiaethau presgripsiwn a thros-y-cownter, fitaminau, a chynhyrchion llysieuol. Nid yw pob rhyngweithiad posibl yn cael ei restru yn y canllaw meddyginiaeth hwn.


Hot Tags: pills rhywiol gorau ar gyfer dysfunction erectile, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyfanwerthu, swmp, mewn stoc, a wnaed yn Tsieina
Cynhyrchion cysylltiedig
Ymchwiliad